Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành
Dịch vụ kiểm toán nội bộ
  • Vai trò của kiểm toán nội bộ

    Về mặt học thuật, có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán nội bộ, tuy nhiên phổ biến và được công nhận rộng rãi thì Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn để làm tăng giá trị và cải thiện các hoạt động kin ...

    Về mặt học thuật, có nhiều định nghĩa khác nhau về kiểm toán nội bộ, tuy nhiên phổ biến và được công nhận rộng rãi thì Kiểm toán nội bộ là sự đảm bảo mục tiêu một cách độc lập và các hoạt động tư vấn ...

  • Dịch vụ tư vấn kiểm toán nội bộ

    Trong điều kiện kinh tế thị trường như chiến trường cạnh tranh khốc liệt, hoạt động của các doanh nghiệp đòi hỏi phải chắc trong thì mới thắng được ngoài. Kiểm toán nội bộ chính là công cụ quan trọng và hữu hiệu giúp doanh nghiệp quản lý, kiểm soát v ...

    Trong điều kiện kinh tế thị trường như chiến trường cạnh tranh khốc liệt, hoạt động của các doanh nghiệp đòi hỏi phải chắc trong thì mới thắng được ngoài. Kiểm toán nội bộ chính là công cụ quan trọng ...