Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành
Mẫu hồ sơ mời thầu kiểm toán
  • Mẫu hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn

    MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   HỒ SƠ MỜI THẦU   Gói thầu: ____________ (ghi tên gói thầu) Dự án: _____________ (ghi tên dự án) Chủ đầu tư: ____ ...

    MẪU HỒ SƠ MỜI THẦU DỊCH VỤ TƯ VẤN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   HỒ SƠ MỜI THẦU   Gói thầu: ____________ (ghi tên gói thầu) Dự ...

  • Mẫu hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn tại Hà Tĩnh

    Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ mẫu hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn tại Hà Tĩnh như sau: MẪU HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm 2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư)   HỒ SƠ MỜI QUAN T ...

    Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ mẫu hồ sơ mời quan tâm dịch vụ tư vấn tại Hà Tĩnh như sau: MẪU HỒ SƠ MỜI QUAN TÂM DỊCH VỤ TƯ VẤN (Ban hành kèm theo Thông tư số: 01/2015/TT-BKHĐT ngày 14 tháng 02 năm ...