Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành
Thẩm định giá bất động sản
 • Những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản

  Giá trị bất động sản sẽ thay đổi và tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản được kiểm toán Thái Dương chia sẻ như sau: NHỮNG YẾU TỐ BÊN NGOÀI 1. Các yếu tố chính trị pháp lý Sự thay đổi về đường lối chính s ...

  Giá trị bất động sản sẽ thay đổi và tùy thuộc vào các yếu tố khác nhau, những yếu tố ảnh hưởng đến giá trị bất động sản được kiểm toán Thái Dương chia sẻ như sau: NHỮNG YẾU TỐ BÊN NGOÀI 1. Các yếu tố ...

 • Dịch vụ thẩm định giá bất động sản

  Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm định giá và cho một mục đích đã được xác định rõ tron ...

  Thẩm định giá bất động sản là số tiền ước tính về giá trị của quyền sử dụng đất, quyền sở sở hữu nhà, công trình vật kiến trúc gắn liền với đất đang được mua bán trên thị trường vào thời điểm thẩm địn ...

 • Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định bất động sản

  Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định bất động sản là phương pháp mà các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp, các thẩm định viên về giá đang hành nghề, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thẩm định giá cần phải biết, cũng như các sinh viên đ ...

  Phương pháp so sánh trực tiếp trong thẩm định bất động sản là phương pháp mà các tổ chức thẩm định giá chuyên nghiệp, các thẩm định viên về giá đang hành nghề, các tổ chức, cá nhân sử dụng dịch vụ thẩ ...

 • Phương pháp thẩm định giá tài sản

  Thẩm định giá được hiểu là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Căn cứ thông tư số 145/2016/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2016 c ...

  Thẩm định giá được hiểu là việc đánh giá hoặc đánh giá lại giá trị của tài sản phù hợp với thị trường tại một địa điểm, thời điểm nhất định theo tiêu chuẩn Việt Nam hoặc thông lệ quốc tế. Căn cứ thông ...