Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp

Mục tiêu của kiểm toán là giúp kiểm toán viên và công ty kiểm toán đưa ra ý kiến nhận xét rằng báo cáo tài chính có được lập trên cơ sở chuẩn mực và chế độ kế toán hiện hành hoặc được chấp nhận, có tuân thủ pháp luật liên quan và có phản ánh trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu hay không. Ý kiến nhận xét của kiểm toán viên và công ty kiểm toán chính là điều mà các đối tượng quan tâm và sử dụng các thông tin tài chính được kiểm toán cần.

Tham khảo thủ tục==>Dịch vụ thành lập công ty tại Vinh Nghệ An

Hình minh họa

Hình minh họa

Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp tại Thái Dương

1. Tư vấn hoạt động sản xuất kinh doanh, hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ

 • Phân tích khái quát tình hình tài chính cũng như kết quả các hoạt động
 • Lập kế hoạch kiểm toán chi tiết

2. Thực hiện kiểm toán:

 • Kiểm tra và đánh giá hệ thống kế toán cũng như hệ thống kiểm soát nội bộ
 • Kiểm tra cụ thể, tỷ mỷ từng chỉ tiêu trên bộ BCTC sau đó tổng hợp và đánh giá kết quả

3. Hoàn thành việc kiểm toán và lập báo cáo về kết quả kiểm toán:

 • Kiểm toán viên của chúng tôi sẽ trao đổi về kết quả kiểm toán với ban lãnh đạo doanh nghiệp
 • Lập báo cáo kiểm toán, nội dung chủ yếu của kiểm toán báo cáo tài chính là ý kiến của kiểm toán viên về các nội dung:
 • Sự tuân thủ các chuẩn mực, nguyên tắc kế toán Việt Nam cũng như chế độ kế toán hiện hành
 • Tình hình tài chính của doanh  nghiệp  thông qua các thông tin đã được trình bày trên báo cáo tài chính
 • Cuối cùng, kiểm toán viên tóm tắt quy trình kiểm toán báo cáo tài chính của doanh nghiệp và lưu ý những điểm cần hoàn thiện để doanh nghiệp thực hiện tốt nhất công tác kế toán của mình.

Cuộc kiểm toán sẽ làm rõ được các vấn đề sau:

Các thông tin tài chính có được lập trên cơ sở các chế độ tài chính, kế toán hiện hành của Nhà nước Việt Nam hay không? Các chế độ này có được áp dụng một cách nhất quán và kịp thời không?

Các thông tin trên Báo cáo tài chính có phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính của đơn vị tại thời điểm kết thúc niên độ kế toán; về tình hình hoạt động của đơn vị trong niên độ kế toán.

Cuộc kiểm toán cũng đưa ra các ý kiến nhận xét về hệ thống kiểm soát nội bộ, hệ thống kế toán của đơn vị, bao gồm các nhận xét về:

 • Công tác ghi chép chứng từ kế toán, luân chuyển chứng từ kế toán, ghi sổ kế toán và công tác quản lý, lưu trữ các chứng từ kế toán.
 • Phương pháp lập Báo cáo tài chính và các Báo cáo quản trị, các tài liệu kế toán có liên quan.
 • Công tác hạch toán kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Nếu quý vị có nhu cầu về kiểm toán báo cáo tài chính doanh nghiệp, quý vị hãy liên hệ kiểm toán Thái Dương, với đội ngũ kiểm toán viên giỏi, kinh nghiệm nhiều năm trong nghề chúng tôi tin tưởng sẽ làm hài lòng quý vị.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận