Dịch vụ kiểm toán tại Nghệ An  - Kiểm toán hoạt động tại Nghệ An Hà Tĩnh  - Dịch vụ kiểm toán tại Thanh Hóa  - Thẩm định giá tại Nghệ An  - Dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính  - Dịch vụ kiểm toán quyết toán công trình XDCB đã hoàn thành

Kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành

Dịch vụ kiểm toán quyết toán vốn đầu tư hoàn thành dự án giúp chủ đầu tư loại bỏ các chi phí bất hợp lý, đồng thời góp phần thúc đẩy quá trình thanh toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư. Kiểm toán Thái Dương xin chia sẻ thông tin liên quan đến kiểm toán quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành như sau:

Nội dung thực hiện kiểm toán

 • Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư thực hiện;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư, thiệt hại không tính vào giá trị tài sản bàn giao;
 • Kiểm tra giá trị tài sản hình thành qua đầu tư;
 • Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư tồn đọng sau khi quyết toán;
 • Hỗ trợ soát xét Hồ sơ thanh toán các đợt của các gói thầu và đóng góp ý kiến (bằng văn bản) nếu phát hiện những bất thường;
 • Xem xét các kiến nghị của chủ đầu tư (nếu có);
Hình minh họa

Hình minh họa

Trình tự thực hiện kiểm toán quyết toán vốn dự án hoàn thành

Bước 1: Lập kế hoạch kiểm toán
Kế hoạch kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành gồm 2 bộ phận:

 • Kế hoạch kiểm toán tổng thể;
 • Chương trình kiểm toán.

Bước 2: Thực hiện kiểm toán

Mục tiêu chung

Việc kiểm toán được tiến hành theo tiêu Chuẩn kiểm toán Việt nam và các Chuẩn mực kiểm toán quốc tế được chấp nhận tại Việt nam bao gồm những bước kiểm tra cần thiết để đơn vị kiểm toán có thể cung cấp đầy đủ những thông tin đảm bảo rằng các báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành được phản ánh trung thực, không có sự sai sót về số liệu và sai quy tắc.

Nội dung cơ bản về kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư XDCB hoàn thành của toàn Dự án:

Giao nhận hồ sơ báo cáo quyết toán
Trước khi thực hiện kiểm toán, chúng tôi đề nghị Quý Ban cung cấp hồ sơ báo cáo quyết toán theo từng công trình, hạng mục công trình hoàn thành. Khi giao nhận hồ sơ báo cáo quyết toán, chúng tôi và Quý Ban sẽ lập Biên bản giao nhận hồ sơ.

Nội dung kiểm tra Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành

Trong giai đoạn thực hiện kiểm toán, chúng tôi thực hiện kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành theo các nội dung, yêu cầu và hướng dẫn của Bộ Tài chính về Quy trình thẩm tra Báo cáo quyết toán vốn đầu tư hoàn thành. Các nội dung kiểm tra chủ yếu gồm:

Kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư

 • Kiểm tra, đối chiếu danh mục các văn bản quyết định đầu tư dự án và các văn bản pháp lý đã thực hiện trong quá trình đầu tư xây dựng dự án so với quy định của Nhà nước.
 • Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản liên quan đến dự án về: trình tự lập và duyệt văn bản, nội dung văn bản, thẩm quyền phê duyệt văn bản;
 • Kiểm tra tính pháp lý về thực hiện quy chế đấu thầu, hợp đồng kinh tế giữa chủ đầu tư ký với các nhà thầu tư vấn, xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị.

Sau khi kiểm tra hồ sơ pháp lý của dự án đầu tư, chúng tôi đưa ra nhận xét về việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng dự án.

Kiểm tra nguồn vốn đầu tư

 • Kiểm tra đối chiếu cơ cấu vốn và số vốn đầu tư thực hiện, đã thanh toán theo từng nguồn vốn qua từng năm so với số được duyệt hoặc cấp phát;
 • Kiểm tra sự phù hợp giữa thực tế sử dụng nguồn vốn đầu tư so với cơ cấu nguồn vốn đầu tư xác định trong quyết định đầu tư;
 • Kiểm tra việc điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư của dự án có chấp hành đúng chế độ và thẩm quyền quy định không.

Sau khi kiểm tra các nguồn vốn đầu tư của dự án đầu tư, chúng tôi đưa ra nhận xét về việc cấp phát, thanh toán, cho vay và sử dụng các nguồn vốn của dự án.

Kiểm tra chi phí đầu tư

 • Kiểm tra chi phí xây dựng công trình và chi phí lắp đặt thiết bị về các mặt: Giá trị khối lượng quyết toán so với dự toán được duyệt, biên bản nghiệm thu, bản vẽ hoàn công, biên bản phát sinh; Việc tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc áp dụng đơn giá, định mức, hệ số trượt giá, phụ phí (trong trường hợp chỉ định thầu ), áp dụng đơn giá trúng thầu (trong trường hợp đấu thầu); Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu); Việc sử dụng chủng loại vật liệu phù hợp với thiết kế, dự toán, hồ sơ mời thầu, hồ sơ trúng thầu;
 • Kiểm tra chi phí thiết bị về các mặt: Giá trị, khối lượng thiết bị quyết toán phù hợp với hợp đồng mua sắm, hóa đơn, chứng từ, thực tế thi công; Các chi phí có liên quan như vận chuyển, bảo quản , bảo hiểm, bảo dưỡng… có phù hợp với hợp đồng, hóa đơn, chứng từ và các quy định của Nhà nước; Tuân thủ các quy định trong việc lựa chọn nhà cung cấp (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu).
 • Kiểm tra chi phí khác về các mặt: Giá trị quyết  toán chi phí khác phù hợp với dự toán được duyệt, phù hợp với chế độ, tiêu chuẩn, định mức do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành; Tuân thủ các quy định của Nhà nước trong việc lựa chọn nhà thầu (chỉ định thầu, hoặc đấu thầu).
  Kiểm tra chi phí đầu tư không tính vào giá trị tài sản bàn giao
 • Kiểm tra các khoản chi phí chủ đầu tư đề nghị không tính vào giá trị tài sản bàn giao theo chế độ hiện hành của nhà nước về các mặt: Nội dung chi phí, nguyên nhân và căn cứ đề nghị không tính vào giá trị tài sản bàn giao, thẩm quyền của cấp cho phép không tính và giá trị tài sản bàn giao;
 • Kiểm tra chi phí thiệt hại do nguyên nhân bất khả kháng được phép không tính và giá trị tài sản bàn giao về các mặt: Nội dung và giá trị thiệt hại theo các biên bản xác nhận, mức độ bồi thường của công ty bảo hiểm để giảm chi phí (trong trường hợp dự án đã mua bảo hiểm).
 • Kiểm tra chi phí thiệt hại được cấp có thẩm quyền quyết định hủy bỏ, cho phép không tính vào giá trị bàn giao về các mặt: Nội dung, giá trị thiệt hại thực tế so với quyết định của cấp có thẩm quyền, thẩm quyền của cấp cho phép không tính vào giá trị tài sản bàn giao.

Kiểm tra giá trị tài sản bàn giao

 • Kiểm tra danh mục và giá trị tài sản bàn giao, bao gồm cả tài sản cố định và tài sản lưu động, cho các đối tượng quản lý theo các biên bản bàn giao;
 • Kiểm tra việc phân bổ các chi phí khác cho từng tài sản;
 • Kiểm tra chi phí đầu tư hình thành tài sản cố định và tài sản lưu động;
 • Kiểm tra việc quy đổi giá trị tài sản bàn giao về mặt bằng giá thời điểm bàn giao theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng trong trường hợp dự án phải quy đổi vốn đầu tư.

Kiểm tra tình hình công nợ và vật tư, thiết bị tồn đọng

 • Kiểm tra tổng số vốn đã thanh toán cho từng nhà thầu theo từng hạng mục và khoản chi phí. Trên cơ sở đó xác định danh sách các khoản nợ còn phải thu, phải trả các nhà thầu
 • Kiểm tra số dư các khoản tiền mặt, tiền gửi, các khoản tiền thu chưa nộp và ngân sách Nhà nước;
 • Kiểm tra xác định số lượng, giá trị vật tư thiết bị còn tồn đọng;
 • Kiểm tra xác định số lượng, giá trị còn lại các tài sản của Ban quản lý dự án.

Xem xét việc thực hiện của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan đối với kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán Nhà nước và xem xét các kiến nghị chủ chủ đầu tư (nếu có).

Bước 3: Kết thúc kiểm toán

Trong giai đoạn kết thúc kiểm toán, chúng tôi thực hiện các thủ tục sau:

 • Phân tích, soát xét tổng thể kết quả cuộc kiểm toán;
 • Lập báo cáo kiểm toán;
 • Xử lý các công việc phát sinh sau khi phát hành Báo cáo kiểm toán;
 • Phối hợp với Ban quản lý dự án bảo vệ số liệu quyết toán với cơ quan thẩm tra phê duyệt quyết toán theo quy định.

Hoạt động kiểm toán Báo cáo quyết toán vốn đầu tư của Thái Dương đã góp phần giúp các chủ đầu tư loại bỏ được các chi phí bất hợp lý, tiết kiệm cho Ngân sách Nhà nước và cho chủ đầu tư hàng ngàn tỷ đồng. Đặc biệt, chúng tôi đã góp phần thúc đẩy công tác quyết toán và phê duyệt quyết toán vốn đầu tư XDCB được kịp thời, hỗ trợ khách hàng hoàn thiện hệ thống kế toán và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Hãy liên hệ kiểm toán Thái Dương khi quý vị cần một đơn vị kiểm toán uy tín, tận tâm, chất lượng dịch vụ tốt với chi phí hợp lý.

Các tin cùng chuyên mục

Bình Luận